Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Uw privacy is belangrijk voor mij. Wanneer u beroep op mij doet en mij uw gegevens overmaakt, deelt u mij immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat ik zorgvuldig en vertrouwelijk omga met uw gegevens.  In deze privacy verklaring leest u hoe ik dit doe.

De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.AndersVerder.be , beheerd door Carine Dewulf, met zetel te 9070 Heusden (O.-Vl.), Park Ter Heide 14 en met ondernemingsnummer 0666.697.133  (hierna “AndersVerder” of “ik”).

Door het gebruik van mijn diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Ik kan op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamel ik?

Ik verzamel enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om identificatiegegevens aan mij, al dan niet via de website, mee te delen: ik verzamel naam en contactgegevens.

Verder verzamel ik de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u mijn diensten te verlenen.

U kan mijn website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies.

Cookies

Mijn website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen.  Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen.

In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over bepaalde voorkeuren (de gebruikte browser, IP-adres,..) en kunnen bepaalde contactgegevens onthouden worden (login, paswoord). Aan de hand van cookies kan u op mijn website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt en kan ik u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Cookies stellen AndersVerder in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren.

U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waarvoor gebruik ik uw persoonsgegevens?

Ik gebruik de persoonsgegevens die u mij meedeelt

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  • Om u te informeren over mijn dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
  • Om mijn werking en service te evalueren
  • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroep ik mij op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van mijn diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Ik deel uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u mijn diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

Ik kan uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor mijn rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor mijn rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door mij niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Ik verkoop de persoonsgegevens die ik heb verzameld niet aan derden noch geef ik deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Ik kan uw persoonsgegevens ook bekend maken:

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure mij daartoe verplicht,
  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Ik behoud mij het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval ik een deel of het geheel van mijn onderneming of van mijn vermogen zou verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zal ik alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan mij verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar persoonsgegevens zo lang als nodig is om u mijn diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en verbetering

Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar carine@andersverder.be.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u mij gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen door een verzoek te verzenden met een bijhorende kopie van uw identiteitskaart naar carine@andersverder.be.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zal ik geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zal ik deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat ik uw gegevens niet langer verwerk, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat ik mijn diensten niet meer kan verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar carine@andersverder.be.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan carine@andersverder.be. Ik verbind mij ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Zijn uw gegevens veilig bij mij?

Ik heb de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer mij dan hier:

E-mail: carine@andersverder.be.